คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า https://cwrm.hii.or.th/botany/ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อันเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจ สสน.

โดยการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ Cookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่ง สสน. จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น กรณีที่ สสน. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ สสน. จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ และให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ตามที่ สสน. ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้